8. Russian companies' ownership

BLOOD

COAL

MONEY

8.1 Adonis (Frank) 

8.4 IFEK 

8.7 Prokopyevskoye mine administration 

8.2 Gast Finance 

8.5 Koksovaya-2 

8.8 Razrez Inskoy 

8.3 Gornyak 

8.6 Kyrgayskaya mine 

8.9 Razrez Novokazanskiy 

8.10 Siberian Coal Industry Company (Schukin 52%, Adonis Frank-48%) 

8.13 Zenkovskaya mine 

8.11 Taldynskaya Kyrgayskya mine 

8.14 Zenkovskoye mine administration 

8.12 Topprom